Ai sắp ký hợp đồng mua nhà cần biết quy định này của Ngân hàng Nhà nước

Kể từ ngày 15/11, theo quy định của Thông tư số 13 do Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thì những ngân hàng thương mại phải phát hành cam đoan bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho từng bên mua trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua nhà.

Theo Thông tư số 13, bảo lãnh trong phân phối, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (HTTTL) là bảo lãnh ngân hàng (NH).

Theo đây ngân hàng thương mại (NHTM) cam đoan có bên mua, bên thuê mua (gọi là bên mua) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà đã cam đoan nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã nhận ứng trước và những khoản tiền khác theo hợp đồng (HĐ) mua, thuê mua nhà đã ký kết cho bên mua. Chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho NHTM.

NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà HTTTL phải cung cấp hai điều kiện. Một là, trong Giấy phép thành lập và làm việc hoặc ở văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và làm việc của NHTM có quy định nội dung làm việc bảo lãnh ngân hàng. Hai là, không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà HTTTL trong GĐ bị kiểm soát đặc trưng.

Ngân hàng Nhà nước ra mắt công khai danh sách NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà HTTTL trong từng thời kỳ trên trang tài liệu điện tử của Ngân hàng Nhà nước. NHTM không còn cung cấp quy định về điều kiện nói trên bị loại khỏi danh sách vẫn phải tiếp tục thực hiện những thỏa thuận, cam đoan đã ký về bảo lãnh nhà HTTTL cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt.

NHTM tham khảo, chọn lọc cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có đủ những điều kiện quy định ở Điều 10 Thông tư 07/2015/TT-NHNN (trừ trường hợp NHTM bảo lãnh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối ứng), và dự án của chủ đầu tư cung cấp đủ những điều kiện của nhà đất HTTTL được đưa vào kinh doanh theo quy định ở Điều 55 Luật kinh doanh nhà đất.

Việc bảo lãnh nhà HTTTL được thực hiện theo trình tự sau: Căn cứ yêu cầu của chủ đầu tư hoặc bên bảo lãnh đối ứng, NHTM tham khảo, thẩm định và chọn lọc cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư.

NHTM và chủ đầu tư ký HĐ bảo lãnh nhà HTTTL theo quy định ở Điều 56 Luật kinh doanh nhà đất. Cụ thể, HĐ bảo lãnh nhà HTTTL được lập dưới hình thức thỏa thuận cấp bảo lãnh quy định ở khoản 11 Điều 3, Điều 14 Thông tư này và nội dung thích hợp có quy định ở Điều 56 Luật kinh doanh nhà đất.

Số tiền bảo lãnh cho 1 dự án nhà HTTTL tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua theo quy định ở Điều 57 Luật kinh doanh nhà đất và những khoản tiền khác chủ đầu tư có nghĩa vụ phải hoàn lại cho bên mua theo HĐ mua, thuê mua nhà đã ký kết khi đến thời hạn giao, nhận nhà đã cam đoan nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà cho bên mua; Thỏa thuận cấp bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi trọn vẹn những cam đoan bảo lãnh cho bên mua hết hiệu lực theo quy định ở Điều 23 Thông tư 07/2015/TT-NHNN.

NHTM phát hành cam đoan bảo lãnh cho từng bên mua trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký HĐ mua, thuê mua nhà. Trong đây có quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc hoàn lại số tiền ứng trước và những khoản tiền khác cho bên mua khi đến thời hạn giao, nhận nhà đã cam đoan nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà cho bên mua, chủ đầu tư phải gửi cho NHTM HĐ mua, thuê mua nhà.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được HĐ mua, thuê mua nhà, NHTM căn cứ HĐ mua, thuê mua nhà và thỏa thuận cấp bảo lãnh để phát hành cam đoan bảo lãnh cho bên mua và gửi đến địa chỉ của bên mua.

Cam kết bảo lãnh được phát hành dưới hình thức thư bảo lãnh cho từng bên mua. Thời hạn hiệu lực của cam đoan bảo lãnh được xác định kể từ ngày phát hành cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ thời hạn giao, nhận nhà đã cam đoan quy định ở HĐ mua, thuê mua nhà.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website https://vincitynewsaigonvn.com/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *