Bộ Tài Nguyên và Môi trường: Giảm một nửa thời gian cấp “sổ đỏ”

Theo Quyết định số 5167/QĐ-BTNMT, thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian so có trước kia.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 5167/QĐ-BTNMT về việc mở phân phối thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định này lĩnh vực đất đai có 48 thủ tục đối có địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai; 70 thủ tục đối có nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai. Trong đây, so có Bộ thủ tục hành chính cũ thì thời gian thực hiện 1 số thủ tục hành chính về đất đai mới đã được cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian.

Cụ thể như sau:

Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất cho người nhận mua phân phối quyền sử dụng đất và quyền có nhà ở, công trình thi công của tổ chức đầu tư thi công là không quá 15 ngày giảm 15 ngày (quy định trước đây là không quá 30 ngày).

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất khi một vàih tân tài sản gắn liền có đất là không quá 15 ngày giảm 05 ngày so có quy định trước đây.

Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền có đất trong một vài trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; kê biên phân phối đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền có đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi doanh nghiệp; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền có tài sản gắn liền có đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 10 ngày, giảm 05 ngày.

Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối có trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngàygiảm 05 ngày.

Thủ tục gia hạn sử dụng đất là không quá 07 ngày,giảm 08 ngày.

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất là không quá 05 ngày giảm 05 ngày.

Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ có tài sản gắn liền có đất hoặc một vàih tân về hình dạng, kích cỡ, qui mô, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc một vàih tân hạn chế quyền sử dụng đất hoặc một vàih tân về nghĩa vụ tài chính hoặc một vàih tân về tài sản gắn liền có đất so có nội dung đã đăng ký là không quá 10 ngày giảm 05 ngày.

Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền có tài sản gắn liền có đất là không quá 03 ngày, giảm 02 ngày.

Chuyển quyền sử dụng đất, quyền có tài sản gắn liền có đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 05 ngày giảm 05 ngày.

Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền có nhà ở, Giấy chứng nhận quyền có công trình thi công là không quá 07 ngày giảm 03 ngày.

Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền có nhà ở, Giấy chứng nhận quyền có công trình thi công bị mất là không quá 10 ngày giảm 20 ngày.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường để rõ trách nhiệm của một vài cơ quan nhà nước, quy định rõ thời hạn Văn phòng đăng ký đất đai gửi tài liệu địa chính đến cơ quan thuế là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thời hạn cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *