Đà Nẵng: Công khai thông tin dự án đầu tư quy mô lớn

Từ ngày 4-12, UBND đô thị Đà Nẵng thực hiện công khai 1 số nội dung ở bước chọn lọc chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, đề xuất dự án và cấp giấy phép thi công đối có một vài dự án nhạy cảm ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh không sử dụng vốn đầu tư công do nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn đô thị.

Đây là nội dung của Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 do UBND đô thị ban hành.

Đơn vị thực hiện công khai tài liệu dự án là đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đối có một vài dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP); nhà đầu tư, chủ đầu tư thực hiện dự án; Trung tâm Thông tin dịch vụ công (TTDVC) đô thị và UBND một vài quận, huyện.

Hình thức công khai bao gồm trên trang web chính thức của nhà đầu tư, đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đối có dự án PPP) và trang web của Trung tâm TTDVC đô thị, đề nghị phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi có tài liệu mới hoặc điều chỉnh; niêm yết công khai ở vị trí thực hiện dự án bảo đảm dễ dàng cho việc giám sát đầu tư của cùng đồng, đồng thời phổ biến trong một vài buổi họp tổ dân phố ở khu vực thực hiện dự án; cung cấp, trả lời một vài tài liệu thuộc phạm vi quản lý khi có đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND cũng quy định việc công khai 1 số nội dung ở bước chọn lọc chủ trương đầu tư đối có dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trung tâm sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn đô thị, ứng dụng từ ngày 4/12/2017.

Trừ nội dung liên quan quốc phòng – an ninh, bí mật Nhà nước, nội dung tài liệu công khai có: tên dự án, nhóm dự án, loại và cấp công trình; mục tiêu, diện tích đầu tư thi công, vị trí và phạm vi đầu tư; tổng mức đầu tư, thời gian, công đoạn và nguồn vốn thực hiện dự án; tổng qui mô đất sử dụng, tỷ lệ thi công, hệ số sử dụng đất; biện pháp thiết kế về thiết kế, kết cấu chính của công trình thi công; biện pháp về thi công, chất liệu chủ yếu được sử dụng; phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được chọn lọc; phân tách sơ bộ tác động môi trường; phương án bảo vệ môi trường; tài liệu về nguồn thải, chất thải, xử lý chất thải; chuẩn bị phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái an cư; phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, biện pháp phòng chống cháy nổ; sơ bộ phương án tài chính của dự án; chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án; đơn vị giải đáp lập dự án, khảo sát; tài liệu đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân.

Hình thức công khai bao gồm trên trang web chính thức của đơn vị quản lý dự án, đơn vị chủ đầu tư (trường hợp chưa có đơn vị quản lý dự án) và trang web của Trung tâm TTDVC đô thị, đề nghị phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi có tài liệu mới hoặc điều chỉnh; niêm yết công khai ở vị trí thực hiện dự án bảo đảm dễ dàng cho việc giám sát đầu tư của cùng đồng, đồng thời phổ biến trong một vài buổi họp tổ dân phố ở khu vực thực hiện dự án.

Việc công khai được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án và kết thúc sau khi công trình bàn giao, đưa vào sử dụng.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *