Phó Thủ tướng chỉ đạo triển khai các dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về phương án đầu tư, biện pháp và cơ chế thực hiện một vài dự án đường sắt đô thị trên địa bàn đô thị Hà Nội.

Theo đây, Phó Thủ tướng giao UBND đô thị Hà Nội tích cực triển khai đầu tư thi công một vài tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thủ đô, bảo đảm sự gắn kết của đường sắt đô thị nói riêng và hệ thống giao thông đô thị nhìn chung, tiện lợi nhất cho người dân, đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, theo quy hoạch và đúng quy định pháp luật.

Về phương thức và nguồn vốn đầu tư, UBND đô thị Hà Nội được giao nhiệm vụ tập trung kêu gọi đầu tư một vài tuyến đường sắt đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở văn bản số 35/TB-VPCP ngày 25/1/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Thẩm quyền chọn lọc chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật đầu tư. Về một vài tuyến thực hiện theo hình thức PPP, việc chọn lọc nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Về phương thức thực hiện dự án, đối có một vài tuyến thực hiện theo hình thức PPP, Phó Thủ tướng giao UBND đô thị Hà Nội triển khai dự án theo quy hoạch và đúng quy định pháp luật. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh công đoạn đầu tư đã đề ra trong Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND đô thị Hà Nội chủ trì, phối hợp có một vài cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc.

Đối có hai tuyến đề xuất sử dụng vốn ODA, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cộng một vài cơ quan liên quan phối hợp có UBND đô thị Hà Nội vận động vốn ODA để đầu tư hai tuyến đường sắt.

Về phương án huy động, tạo nguồn vốn thực hiện dự án: Đối có 2 tuyến sử dụng vốn ODA Bộ Kế hoạch và đầu tư cộng một vài cơ quan liên quan phối hợp có UBND TP. Hà Nội vận động vốn ODA để đầu tư 2 tuyến đường sắt trên.

Đối có việc bổ sung quy hoạch sử dụng đất thì UBND TP.Hà Nội sẽ làm việc thống nhất có Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Chính phủ tham khảo, chọn lọc.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *