Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch: Đảm bảo kỷ luật trong điều chỉnh quy hoạch

Quốc hội hôm nay (24/11) đã thông qua Luật Quy hoạch có mật độ ĐBQH chấp nhận là 88,19%. Đáng chú tâm, Luật này không không cho phép điều chỉnh quy hoạch thấp hơn nếu việc điều chỉnh này ảnh hưởng đến quy hoạch cao hơn…

Luật Quy hoạch gồm 6 Chương, 59 Điều, 3 phụ lục và có hiệu lực thi hành chậm nhất là ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật này quy định việc lập, thẩm định, chọn lọc hoặc phê duyệt, ra mắt, thực hiện, phân tích, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; quản lý nhà nước trong vận hành quy hoạch.

Luật ứng dụng đối có cơ quan, tổ chức, cá nhân tham dự lập, thẩm định, chọn lọc hoặc phê duyệt, ra mắt, thực hiện, phân tích, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo quy định của Luật Quy hoạch, hệ thống quy hoạch quốc gia bao gồm: Quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng; Quy hoạch tỉnh; Quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng; và Quy hoạch thành phố, quy hoạch nông thôn.

Quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng, quy hoạch thành phố, quy hoạch nông thôn trên cả nước.

Quy hoạch ngành quốc gia phải thích hợp có quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Quy hoạch vùng phải thích hợp có quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch tỉnh phải thích hợp quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia. Quy hoạch thành phố, quy hoạch nông thôn phải thích hợp có quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Trước khi thông qua Dự thảo luật, QH đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày.

Một vấn đề lâu nay được cả đại biểu và cử tri quan tâm đặc trưng, đây là vấn đề điều chỉnh quy hoạch. Theo đây, có ĐB lo ngại Luật này khiến cho “cơ quan nào cũng có thể điều chỉnh quy hoạch”. Theo báo cáo giải trình, để bảo đảm tính qui định và kỷ luật trong hệ thống quy hoạch quốc gia, Dự thảo luật tiếp thu ý kiến của ĐBQH theo hướng không cho phép điều chỉnh quy hoạch thấp hơn nếu việc điều chỉnh này ảnh hưởng đến quy hoạch cao hơn như quy định ở Điều 51 và Điều 53 của dự thảo Luật Quy hoạch.

Với ý kiến cho rằng một số căn cứ điều chỉnh quy hoạch có sự chồng chéo và khó ứng dụng trên thực ở, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải đáp: việc quy định một số căn cứ để điều chỉnh quy hoạch vừa cần bảo đảm linh hoạt khi xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển vừa phải nghiêm ngặt để tránh tùy tiện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Đây chỉ là một số căn cứ để điều chỉnh, còn việc điều chỉnh phải tuân thủ một số điều kiện và trình tự, thủ tục, thẩm quyền đã quy định ở Mục 3, Chương IV của dự thảo Luật Quy hoạch.

Về căn bản, cấp có thẩm quyền chọn lọc và phê duyệt quy hoạch có quyền điều chỉnh quy hoạch thấp hơn trước mà không cần phải chờ điều chỉnh quy hoạch cao hơn khi phát sinh một số điều kiện trên thực ở, bảo đảm qui định không làm ảnh hưởng đến quy hoạch cao cấp hơn. Trình tự, thủ tục điều chỉnh, ra mắt và cung cấp tài liệu điều chỉnh quy hoạch được thực hiện như đối có việc lập, thẩm định, chọn lọc hoặc phê duyệt, ra mắt và cung cấp tài liệu quy hoạch quy định ở Chương II và Chương III của Luật này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xin phép QH không bổ sung thêm quy hoạch vùng trời và quy hoạch không gian ngầm dưới lòng đất vì đã được bao hàm trong một số quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia.

Về quy hoạch Thủ đô, Theo báo cáo giải trình, do khoản 2 Điều 8 Luật Thủ đô quy định quy hoạch chung thi công Thủ đô và việc điều chỉnh quy hoạch chung thi công Thủ đô do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của Quốc hội nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến của ĐBQH, bổ sung quy định “Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Thủ đô sau khi có ý kiến của Quốc hội.”

Về ý kiến yêu cầu làm rõ về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng trong khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng chưa được ban hành và chưa rõ đơn vị nào là đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, trong dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng đang được trình Quốc hội tham khảo, cho ý kiến ở Kỳ họp này đã dành 1 chương quy định về quy hoạch của đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến ĐBQH để nghiên cứu kỹ, tiếp thu, chỉnh lý, đã đi vào hoạt động dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *