Sổ đỏ bắt buộc ghi tên cả gia đình: Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức lên tiếng

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định việc ghi tên 1 số thành viên trong gia đình vào sổ đỏ chung chỉ tiến hành đối có tài sản là của chung nhiều người trong gia đình…và quy định này cũng sẽ bảo đảm nghiêm ngặt về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có quyền sử dụng đất.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của 1 số thông tư giải đáp thi hành Luật đất đai.

Theo đây, Thông tư 33 đã giải đáp việc biểu hiện tài liệu về người sử dụng đất đối có trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất cho hộ gia đình sử dụng đất. So có quy định cũ, Thông tư 33 có hiệu lực từ ngày 5/12/2017 quy định 1 số thành viên trong gia đình sẽ cộng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc sổ đỏ ghi tên cả gia đình khiến nhiều chuyên gia cho rằng quy định này cũng sẽ gây ra nhiều bất cập, rắc rối. Chẳng hạn, có các gia đình có nhiều thành viên, nhiều thế hệ cộng sống thì sổ đỏ phải ghi đầy đủ tài liệu của 1 số thành viên trong hộ gia đình sẽ gây gặp khó phức tạp đối có cán bộ thụ lý hồ sơ. Ví dụ như dễ gây nhầm lẫn tài liệu; tài liệu nhân thân từng thành viên có thể 1 sốh tân…

Cho ý kiến về vấn đề này Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định: “Thông tư này chỉ tiến hành đối có tài sản là của chung nhiều người trong gia đình. Trường hợp là tài sản chung của vợ và chồng thì ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên 1 người theo quy định ở Khoản 4 Điều 98 của Luật đất đai. Trường hợp cấp Giấy chứng đối có đất là tài sản của cá nhân thì phải ghi họ, tên của cá nhân đây”

“Quy định này nhằm khắc phục các tồn ở trong thực ở triển khai thi hành Luật đất đai như tranh chấp, mâu thuẫn về quyền sử dụng đất giữa 1 số thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện 1 số chuyển nhượng về quyền sử dụng đất; do khi xác lập quyền sử dụng đất của hộ gia đình chưa xác định rõ 1 số thành viên có chung quyền sử dụng đất nên không có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, cũng như giải quyết 1 số ích lợi và nghĩa vụ liên quan đến đất đai của hộ gia đình,….”, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định.

Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư sẽ bảo đảm nghiêm ngặt về mặt pháp lý, cụ thể hơn về mặt chủ thể có quyền sử dụng đất. Đồng thời không tạo ra 1 số gặp khó hay rào cản mà còn giảm các rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch về tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 1 số thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình.

“Đặc biệt, quy định này cũng không đặt thêm thủ tục hành chính khi thực hiện 1 số quyền của hộ gia đình sử dụng đất như 1 số ý kiến đã nêu mà chắc chắn sự thích hợp có quy định của pháp luật về dân sự”, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *