TP Hồ Chí Minh được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên

Chiều nay, Quốc hội đã phê chuẩn Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách phân phối hàng đặc biệt phát triển đô thị Hồ Chí Minh có 460/465 phiếu tán thành.

Theo đây, về quản lý đất đai, Nghị quyết quy định Hội đồng nhân dân đô thị Hồ Chí Minh chọn lọc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên thích hợp có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền chọn lọc.

Việc chọn lọc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải thực hiện công khai lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu tác động của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên được thực hiện như trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định Ngân sách TP.HCM được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi phân phối tài sản Nhà nước gắn có tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước để đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của TP.

Bạn đang nghiên cứu tài liệu ở website chung cư vincity new saigon

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *